ENQSH LOGOΣυμμετοχή στο νέο πρόγραμμα Ελαιουργικών Φορέων (ΟΕΦ 2015)
 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Θεσπρωτίας καλεί κάθε ενδιαφερόμενο ελαιοπαραγωγό από τους Νομούς Θεσπρωτίας και Πρέβεζας, που θέλει να συμμετέχει στο νέο πρόγραμμα ΟΕΦ να απευθυνθεί στα γραφεία της Ένωσης Αγροτών (Ηγουμενίτσα τηλ.2665025481-2, Παραμυθιά τηλ.2666024300, Φιλιάτες τηλ.2664022159, Πρέβεζα τηλ.2682051190).
Καταληκτική ημερομηνία συμμετοχής 15.01.2015

ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. …/.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11.3.2014
για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα προγράμματα στήριξης του τομέα του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών

 
Άρθρο 3
Επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρα
1. Τα επιλέξιμα για χρηματοδότηση από την Ένωση μέτρα, τα οποία προβλέπονται στο
άρθρο 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, είναι τα ακόλουθα:
3 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2007, για τη θέσπιση κοινής
οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος
κανονισμός ΚΟΑ) (ΕΕ L 299 της 16.11.2007, σ. 1).
EL 6 EL
α) στον τομέα της παρακολούθησης και της διαχείρισης της αγοράς στον κλάδο
του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών:
i) η συγκέντρωση στοιχείων για τον κλάδο και την αγορά, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές μεθόδου, γεωγραφικής αντιπροσωπευτικότητας και
ακρίβειας που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή·
ii) η εκπόνηση μελετών για θέματα συνδεόμενα με άλλα μέτρα που
προβλέπονται στο πρόγραμμα εργασίας των ενδιαφερόμενων δικαιούχων
οργανώσεων·
β) στον τομέα της βελτίωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
ελαιοκαλλιέργειας:
i) οι συλλογικές εργασίες διατήρησης των ελαιώνων υψηλής
περιβαλλοντικής αξίας που απειλούνται με εγκατάλειψη, σύμφωνα με
τους όρους που καθορίζει βάσει αντικειμενικών κριτηρίων η αρμόδια
εθνική αρχή, ιδίως όσον αφορά τις δυνητικά επιλέξιμες περιφερειακές
ζώνες καθώς και την έκταση και τον ελάχιστο αριθμό ελαιοπαραγωγών
που πρέπει να συμμετέχουν για να αποβούν αποτελεσματικές οι εν λόγω
εργασίες,
ii) η ανάπτυξη ορθών γεωργικών πρακτικών ελαιοκαλλιέργειας με βάση
περιβαλλοντικά κριτήρια προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες, καθώς
και τη διάδοσή τους στους ελαιοκαλλιεργητές και παρακολούθηση της
πρακτικής εφαρμογής τους,
iii) τα μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών αντικατάστασης των χημικών
προϊόντων για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, καθώς και μέτρα
εποχιακής παρατήρησης της εξέλιξής του,
iv) τα μέτρα πρακτικής επίδειξης τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση του τοπίου, όπως η
βιολογική γεωργία, η ορθολογική γεωργία, η προστασία του εδάφους
μέσω του περιορισμού της διάβρωσης και η ολοκληρωμένη γεωργία,
v) τα μέτρα προστασίας των ανθεκτικών ποικιλιών και των απειλούμενων
ποικιλιών·
γ) στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ελαιοκαλλιέργειας
μέσω του εκσυγχρονισμού:
i) η βελτίωση των συστημάτων άρδευσης και των τεχνικών καλλιέργειας,
ii) η αντικατάσταση μη παραγωγικών ελαιόδεντρων με νέα ελαιόδεντρα,
iii) η κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας,
iv) τα μέτρα κατάρτισης και επικοινωνίας·
δ) στον τομέα της βελτίωσης της ποιότητας της παραγωγής ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών:
i) η βελτίωση των συνθηκών καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και
αποθεματοποίησης των ελιών πριν από τη μεταποίησή τους, σύμφωνα με
τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική
αρχή,
EL 7 EL
ii) η βελτίωση των ποικιλιών των ελαιώνων ιδιωτικών εκμεταλλεύσεων,
υπό τον όρο ότι συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των
προγραμμάτων εργασίας,
iii) η βελτίωση των συνθηκών αποθεματοποίησης ελαιολάδου και
επιτραπέζιων ελιών, η αξιοποίηση των καταλοίπων της παραγωγής
ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, καθώς και η βελτίωση των
συνθηκών εμφιάλωσης του ελαιολάδου,
iv) η παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική
μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων
ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που
σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων,
v) η δημιουργία και βελτίωση των εργαστηρίων ανάλυσης παρθένου
ελαιολάδου,
vi) η κατάρτιση γευσιγνωστών για τους ελέγχους των οργανοληπτικών
χαρακτηριστικών των παρθένων ελαιόλαδων και των επιτραπέζιων
ελιών·
ε) στον τομέα της ιχνηλασιμότητας, της πιστοποίησης και της προστασίας της
ποιότητας του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών, ιδίως με ποιοτικό
έλεγχο των ελαιολάδων που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές:
i) η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την
ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη
συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που
καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή,
ii) η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων πιστοποίησης της ποιότητας,
με βάση σύστημα ανάλυσης κινδύνου και κρίσιμων σημείων ελέγχου
(HACCP), το οποίο είναι σύμφωνο με τα τεχνικά κριτήρια που καθορίζει
η αρμόδια εθνική αρχή,
iii) η δημιουργία και διαχείριση συστημάτων για την παρακολούθηση της
τήρησης των προτύπων γνησιότητας, ποιότητας και εμπορίας του
ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών που διατίθενται στην αγορά,
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται από την
αρμόδια εθνική αρχή·
στ) στον τομέα της διάδοσης πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν οι
δικαιούχοι οργανώσεις για τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και των
επιτραπέζιων ελιών:
i) η διάδοση πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που υλοποιούν οι
δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που αναφέρονται στα στοιχεία α)
έως ε),
ii) η δημιουργία και διατήρηση της λειτουργίας δικτυακού τόπου σχετικού
με τα μέτρα που υλοποιούν οι δικαιούχοι οργανώσεις στους τομείς που
αναφέρονται στα στοιχεία α) έως ε).
 
 
 
 
 
 
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο