Στις 4 Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυση Μικρών Εκμεταλλεύσεων» προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ που θα παραμείνει ανοικτή έως τις 15 Μαΐου και θα βασιστεί στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του έτους 2018.
Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του µέτρου 6.3 είναι τα εξής:
1. ∆ικαιούχοι του µέτρου είναι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκµεταλλεύσεων ως επαγγελµατίες γεωργοί (όχι νεοεισερχόµενοι), που δεν έχουν υπερβεί το 61ο έτος της ηλικίας τους και έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε για το έτος 2018.
2. Οι υποψήφιοι να έχουν µέσο όρο ατοµικών αγροτικών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων των ετών 2015, 2016 και 2017, από 0,01 ευρώ έως και 3.000 ευρώ και µέσο όρο των συνολικών οικογενειακών εισοδηµάτων των διαθέσιµων φορολογικών στοιχείων, των ετών 2015, 2016 και 2017 (υποψηφίου, συζύγου και ανηλίκων τέκνων από όλες τις πηγές) έως και 15.000 ευρώ.
3. Επιπλέον, η γεωργική εκµετάλλευση των υποψηφίων πρέπει να έχει µέγεθος παραγωγικής δυναµικότητας (εκφρασµένη ως τυπική απόδοση) ίσο µε 5.000 έως και 7.999 ευρώ στην αρχική κατάσταση. {Η τυπική απόδοση ορίζεται ως η ακαθάριστη αξία της παραγωγής και εκφράζεται σε ευρώ. Η συνολική τυπική απόδοση της γεωργικής εκμετάλλευσης ισούται με το σύνολο των αξιών κάθε κλάδου παραγωγής, που προκύπτει πολλαπλασιάζοντας τους συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά μονάδα για κάθε κλάδο παραγωγής (ευρώ/ μονάδα) με τον αντίστοιχο αριθμό των μονάδων (εκτάρια, κεφαλές ζώων, κυψέλες) που προκύπτουν από την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης όπως έχει δηλωθεί από τον υποψήφιο/δικαιούχο. Ειδικά για την εφαρμογή του υπομέτρου 6.3, προσδιορίζονται συντελεστές τυπικής απόδοσης ανά κλάδο σε επίπεδο χώρας.}
4. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2018. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται µε βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2018.
5. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιηµένο επιχειρηµατικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηµατικού σχεδίου δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 3 έτη και µεγαλύτερη από τέσσερα.
6. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου ο δικαιούχος δεν αναλαµβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.
7. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται µε συγκεκριµένες δαπάνες, είναι ίσο µε 14.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο και καταβάλλεται σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται µε την ένταξη στο µέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης. Η δεύτερη δόση καταβάλλεται µετά το τέλος του επιχειρηµατικού σχεδίου.
Για περισσότερες πληροφορίες και έλεγχο της δυνατότητας ένταξης στο Μέτρο:

Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικών Μελετών
Θεοδώρου Νικόλαος Τ.Γεωπονίας
Α.Σ. Θεσπρωτίας Πρέβεζας – ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ
Ελευθερίας 13 Ηγουμενίτσα 46100
Τ. 2665024070, 2665025481-2

Μετάβαση στο περιεχόμενο