Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση του Μέτρου 11 των βιολογικών. Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 16 Φεβρουαρίου και θα έχει διάρκεια ένα μήνα, δηλαδή μέχρι 16 Μαρτίου.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στα 490 εκατ. ευρώ και αφορά:

Δυο κύριες κατηγορίες εντασσόμενων:

  1. Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία-μελισσοκομία ως Νεοεισερχόμενοι: Δεν έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης κατά την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ή έχουν ενεργή σύμβαση από 1/01/2021 και μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της Πρόσκλησης.
  2. Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία-μελισσοκομία ως Υφιστάμενοι: Έχουν ενεργή σύμβαση με φορέα Πιστοποίησης η οποία έχει συναφθεί μέχρι 31/12/2020.   

Κριτήρια επιλεξιμότητας γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα αιτούμενα προς ένταξη αγροτεμάχια, βοσκότοποι, ζωικό κεφάλαιο, κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

  1. Να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ για το έτος 2021, του υποψηφίου.
  2. Να κατέχονται νόμιμα κατά την ένταξη και για κάθε έτος, καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης. Στην περίπτωση των μόνιμων φυτειών, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ΕΑΕ 2021 με επιλέξιμη για τη δέσμευση καλλιέργεια.
  3. Για τη δράση 11.2.1 & 11.2.2 του υπομέτρου 11.2, να υφίσταται ενεργή σύμβαση με φορέα πιστοποίησης μέχρι 31/12/2020.
  4. Επιλέξιμα για ένταξη είναι: τα βοοειδή >6 μηνών, τα αιγοπρόβατα >12 μηνών και οι κατεχόμενες κυψέλες και παραφυάδες.
  5. Να έχουν ελάχιστο μέγεθος έκτασης αγροτεμαχίου 1 στρέμμα.  
  6. Να έχουν ελάχιστο μέγεθος εντασσόμενης εκμετάλλευσης 2 στρέμματα για αροτραίες καλλιέργειες και 3 στρέμματα για μεικτές εκμεταλλεύσεις. 
  7. Να έχουν ελάχιστο αριθμό ανά στρέμμα, τα 8 ελαιόδεντρα, όσον αφορά στους ελαιώνες.
  8. Να έχουν ελάχιστο αριθμό κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων 5, οποίος πρέπει να είναι καταχωρημένος στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο

Αναλυτικότερα τα ποσά διανέμονται ως εξής:

Α. Για τη στήριξη των επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών:

    Δράση 11.1.1: 58.000.000 ευρώ

    Δράση 11.2.1: 58.000.000 ευρώ

Β.  Για στήριξη των επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών φαρμακευτικών φυτών:

    Δράση 11.1.1: 110.000.000 ευρώ

    Δράση 11.2.1: 100.000.000 ευρώ

Γ. Για στήριξη των επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων):

    Δράση 11.1.2: 60.000.000 ευρώ

    Δράση 11.2.2: 70.000.000 ευρώ

Δ. Για στήριξη των επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων:

    Δράση 11.1.2: 22.000.000 ευρώ

    Δράση 11.2.2: 12.000.000 ευρώ .

Κριτήρια επιλεξιμότητας φακέλου  

Τα κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα ποικίλουν. Για τους νεοεισερχόμενους (γεωργία κτηνοτροφία) βασικό κριτήριο με βάση την βαρύτητα (μοριοδότηση) είναι το ηλικιακό και ακολουθούν, το μέγεθος της υπό ένταξη έκτασης και οι εκτάσεις που ανήκουν σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές καθώς και η βιολογική παραγωγή ζωοτροφών για την κτηνοτροφία. Για τους υφιστάμενους (διατήρηση) στη γεωργία και την κτηνοτροφία τα κριτήρια είναι η χρονική διάρκεια της προηγούμενης εφαρμογής βιολογικού συστήματος , η εντασσόμενη έκταση, το αν είναι επαγγελματίας αγρότης ο υποψήφιος, εάν η εντασσόμενη έκταση ανήκει σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές και η βιολογική παραγωγή ζωοτροφών.

Ύψη ενίσχυσης

Ενδεικτικά τα ποσά που επιδοτούνται για την Βιολογική Γεωργία (Νεοεισερχόμενοι) είναι:

Αροταίες καλλιέργειες/Μόνιμες /ΑρωματικάΜέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός550
Μηδική τριφύλλι513
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή380
Όσπρια406
Χειμερινά σιτηρά72
Ελαιοκομία629
Αρωματικά φυτά550
Ρόδια850
Ακτινίδιο850
Εσπεριδοειδή295
Ακρόδρυα850
Φυλλώδη λαχανικά – Πατάτα – Καρότο550
Φασολάκια Υπαίθρια/Θερμοκηπίου600
Τομάτα Υπαίθρια550
Καρπούζι Υπαίθριο/Θερμοκηπίου600
Συκιά850
Μηλοειδή594

Για την Βιολογική Γεωργία (Υφιστάμενοι):

Αροταίες καλλιέργειες/Μόνιμες /ΑρωματικάΜε περίοδο μετατροπήςΠιστοποίηση (κόστος συναλλαγής)Μέγιστο ύψος ενίσχυσης €/Ha/έτος
Αραβόσιτος κτηνοτροφικός51634550
Μηδική τριφύλλι50618524
Άλλα κτηνοτροφικά ψυχανθή35388441
Όσπρια35388441
Χειμερινά σιτηρά511970
Ελαιοκομία41540455
Αρωματικά φυτά375175550
Ρόδια725125850
Ακτινίδιο74575850
Εσπεριδοειδή22559284
Ακρόδρυα50660566
Φυλλώδη λαχανικά – Πατάτα – Καρότο48862550
Φασολάκια Υπαίθρια481,48118,52600
Τομάτα Υπαίθρια46288550
Καρπούζι Υπαίθριο497103600
Συκιά730120850
Μηλοειδή39488482

Τα ποσά που επιδοτούνται για την βιολογική κτηνοτροφία είναι :

Νεοεισερχόμενοι

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/€/ΕΤΟΣ/ΚΥΨΕΛΗ
Αιγοπρόβατα211
Βοοειδή κρεοπαραγωγής/μικτή κατευθυνση267
Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής333
Κυψέλες/Παραφυάδες26,39

Διατήρηση

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΖΩΟΥΔΙΑΦΥΓΟΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΚΟΣΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ/€/ΕΤΟΣ/ΚΥΨΕΛΗ
Αιγοπρόβατα211365247
Βοοειδή κρεοπαραγωγής / μικτή κατεύθυνσης26713280
Βοοειδή Γαλακτοπαραγωγής33314347
Κυψέλες/Παραφυάδες26,396,532,89

Αποκλείονται από την ένταξη :

Α) αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο μέτρο δάσωσης γεωργικών γαιών

Β) αγροτεμάχια ή βοσκότοποι ή εκτροφές που είναι ενταγμένα σε άλλες δράσεις μέτρων 10 και 11

Γ) αγροτεμάχια που είναι συνιδιόκτητα, με την έννοια της δήλωσης του αγροτεμαχίου με ποσοστό συνιδιοκτησίας μικρότερο του 100% στην ΕΑΕ ΤΟΥ 2021

Δ) αγροτεμάχια για τα οποία κατά την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης , δεν έχουν λήξει οι υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο προηγούμενων προσκλήσεων βιολογικής

Στ) εκτάσεις δηλωμένες στην ΕΑΕ 2021 ως μη επιλέξιμες, ανθοκομικές, βοσκότοποι, δασικά δέντρα, μανιτάρια, μπανάνες , φυτώρια, χώροι εκτροφής μανιταριών, μη επιλέξιμες εκτάσεις.

Θεοδώρου Δ. Νικόλαος

Τεχνολόγος Γεωπονίας

Υπεύθυνος Τμήματος Αγροτικών Μελετών

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Ι.Κ.Ε.

Κ. Κρυστάλλη 5 Ηγουμενίτσα 46100

Τ. 2665025481 – 2665040014

Μετάβαση στο περιεχόμενο