Πριν λίγες ημέρες ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση (μέχρι τις 15 Μαρτίου) σχετικά με την προδημοσίευση του προγράμματος Νέων Αγροτών. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει ήδη γνωστές οι περισσότερες βασικές προϋποθέσεις που θα χρειαστούν οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες.

Βασικό κριτήριο επιλεξιµότητας είναι η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας του/της αρχηγού της εκμετάλλευσης, να έχει περιληφθεί στην ΕΑΕ 2021 και να έχει ελάχιστο µμέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 14.000 €.

Επιγραμματικά και πάντα με την επιφύλαξη ότι δεν θ΄ αλλάξει κάτι μετά τη διαβούλευση για τον υποψήφιο Νέο Αγρότη θα ισχύουν σε γενικές γραμμές τα εξής:

 1. Να είναι ενήλικας που δεν θα έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας του.
 2. Μόνιμος κάτοικος της περιοχής που θα υποβάλλει την αίτηση.
 3. Έχει εγκατασταθεί για πρώτη φορά στην εκμετάλλευση κατά το 18µηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
 4. Έχει υποβάλλει ΕΑΕ 2021.
 5. Είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) ως επαγγελματίας αγρότης νεοεισερχόμενος στον αγροτικό τομέα, για τα φυσικά πρόσωπα, ή ως κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης, για τα νομικά πρόσωπα.
 6. Κατά την ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας.

Με την απόφαση ένταξης οι δικαιούχοι αναλαμβάνουν της εξής δεσμεύσεις:

 1. Ν΄ αποκτήσουν την ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη και να τη διατηρήσουν για τρία έτη µετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου (σύνολο 7 έτη). Οι υποχρεώσεις αυτές θα ελέγχονται ηλεκτρονικά µε βάση τα αντίστοιχα μητρώα του ΥΠΑΑΤ και άλλων φορέων.
 2. Ν΄ αυξήσουν την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσής τους τουλάχιστον στα 18.000 ευρώ κατά το έτος ολοκλήρωσης.
 3. Να υπαχθούν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ και να παραμείνουν σε αυτό τουλάχιστον για τρία έτη μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου, (σύνολο 7 έτη).
 4. Να υποβάλλουν κάθε έτος δήλωση στο ΟΣ∆Ε, από το 2021 έως και  το 2028.
 5. Ν΄ αποκτήσουν επαγγελματικά προσόντα εντός 36 μηνών από την ημερομηνία ένταξής τους παρακολουθώντας σεμινάριο του ΕΛΓΟ – ∆ΗΜΗΤΡΑ. 
 6. Έως την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, να διατηρήσουν την βαθμολογία τους σε επίπεδο ανώτερο ή τουλάχιστον ίσο µε το επίπεδο της βαθμολογίας του τελευταίου δικαιούχου, εφόσον υπάρχουν επιλαχόντες.
 7.  Η έναρξη της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός εννέα μηνών από την απόφαση ένταξης. 

Το όριο της τυπικής απόδοσης άνω των 14.000€ για μια γεωργική εκμετάλλευση προκειμένου να είναι επιλέξιμη, σημαίνει ότι ο υποψήφιος Νέος Αγρότης θα χρειαστεί αρκετά παραπάνω στρέμματα ή ζώα σε σχέση με την προηγούμενη πρόσκληση, προκειμένου να είναι επιλέξιμος.

Ενδεικτικά:

Καλλιέργεια                                                                                                                 Στρέμματα

Αρωματικά, φαρμακευτικά αρωματικά φυτά                                                        14,74

Ψυχανθή                                                                                                                       61,24

Βρώμη                                                                                                                          362,69

Γαίες υπό αγρανάπαυση στις οποίες καταβάλλονται επιδοτήσεις                  1000,00

Ελαιώνες που παράγουν ελιές για λάδι                                                                  74,39

Ελαιώνες που παράγουν ελιές επιτραπέζιες ελιές                                               47,41

Επιτραπέζια Σταφύλια                                                                                              14,57

Ζωικό Κεφάλαιο                                                                                                          Αριθμός ζώων

Ιπποειδή                                                                                                                       39,11

Βοοειδή ηλικίας κάτω του ενός έτους, αρσενικά και θηλυκά                            32,18

Αρσενικά βοοειδή ηλικίας 1 έτους και άνω αλλά κάτω των 2 ετών                  15,91

Θηλυκά βοοειδή ηλικίας 1 έτους και άνω αλλά κάτω των 2 ετών                     22,62

Αρσενικά βοοειδή, ηλικίας δύο ετών και άνω                                                       14,29

Δαμάλες, ηλικίας δύο ετών και άνω                                                                         13,11

Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής                                                                                     9,68

Λοιπές αγελάδες                                                                                                           39,89

Πρόβατα θηλυκά  αναπαραγωγής                                                                             150,54

Λοιπά προβατοειδή                                                                                                     237,29

Αίγες θηλυκές αναπαραγωγής                                                                                   168,67

Περισσότερες πληροφορίες …..

Γραφείο Εξυπηρέτησης Αγροτών

Ένωση Αγροτών Θεσπρωτίας ΙΚΕ

Κ. Κρυστάλλη 5 (πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσα)

Τηλ. 2665025481

Email easthes@otenet.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο